Zo is de Stichting Scala College & Coenecoop College tot stand gekomen, waar stafafdelingen P&O, Financiën en kwaliteitszorg bovenschools werken. Er is één raad van toezicht die toezicht houdt op het bestuur.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen, ouders en personeel over het gezamenlijke beleid mee kunnen praten, bijvoorbeeld over de jaarrekening of de begroting. Hiervoor is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten ouders, leerlingen en personeel, gekozen door de medezeggenschapsraden van beide scholen.